ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް

ރަށާއި ގުޅިފައިވާ ކަނދުގެ ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމް ނަގަން ހުއްދަދިނުމާއި ފީ ނެގުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދު

Posted on: January 28, 2015