ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް

ދަތުރު ފާސް – އަޒީމް މުޙައްމަދު

Posted on: January 31, 2022

ފުރިހަމަ ނަން އަޒީމް މުޙައްމަދު
އައިޑީކާޑު ނަންބަރ A122411
މުއްދަތު 31st January 2022
28th February 2022
ހުއްދަދީފައިވާ ކެޓެގަރީ ސިނާޢީ މަސައްކަތަށް(F)
އިތުރުބަޔާން މިހުހުއްދައިގެ ދަށުން ރަށުތެރެއަށް، ސައިހޮޓާ އަދި ވިޔަފާރި ކުރާތަންތަނަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.