ދަތުރު ފާސް – ދަތުރު ފާސް – އާއިޝަތު އަބްދުﷲ

ފުރިހަމަ ނަން އާއިޝަތު އަބްދުﷲ
އައިޑީކާޑު ނަންބަރ A098027
މުއްދަތު 1st June 2021
30th June 2021
ހުއްދަދީފައިވާ ކެޓެގަރީ ދިރިއުޅުން ދެރަށަށް ނިސްބަތްވާ(E)