ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް


2013

މި ބައިގައި ހިމެނޭނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގައި ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް އެކަނި.


2014

މި ބައިގައި ހިމެނޭނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގައި ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް އެކަނި.


2015

މި ބައިގައި ހިމެނޭނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގައި ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް އެކަނި.


2016

މި ބައިގައި ހިމެނޭނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގައި ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް އެކަނި.