ހަމަހަމަ އުޞޫލުން އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުން

އިސްލާމްދީނަށާއި، ދިވެހިޖުމްހޫރީއްޔާގެ ޤާނޫން އަސާސީއާއި، ޤާނޫންތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ، އެއްބައިވަންތަ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހޯނޑެއްދޫ ވެގެންދިއުން.

ތައާރަފް

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫއަކީ އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާރަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫގެ ދެކުނުން އަތޮޅުގެހުޅަގުގެ ދުނީގައި އޮންނަ މާރަށެކެވެ. މިރަށާއި އަތޮޅުގެ ވެރިރަށް ކަމަށްވާ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫއާއި ދެމެދުގެ ދުރުމިނަކީ ހާޝިމީމޭލުން 05 މޭލުގެދުރު މިނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޚަބަރު

ޑައުންލޯޑްސް

ޢިއްލާނާއި އެންގުން

ކައުންސިލުގެ ނިންމުން

އެެޖެންޑާ

ފޭސްބުކް ޕޭޖް

ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިންކްތައް