ލޯކަލް ކައުންސިލް ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ޙުސައިން ވާރިޝް

ރައީސް

އަޙްމަދު ޝިހާމް

ނައިބު ރައީސް

އަބްދުﷲ އަރީޝް

މެމްބަރ

ޖުވައިރިއްޔާ އަޙްމަދު

މެމްބަރ

މަރްޔަމް ޙަސަންދީދީ

މެމްބަރ

2021-2017 ލޯކަލް ކައުންސިލް ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު އަޔާޟް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު އަޝްރާފް

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް

އަބްދުﷲ ސަޢީދު

ކައުންސިލަރ

2014 - 2017 ލޯކަލް ކައުންސިލް ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ޝިރާން

ރައީސް

އަޙުމަދު މަހުދީ

ނައިބް ރައީސް

ޙުސައިން ފިރުޝާން

މެމްބަރ

ޙުސައިން ފަޔާޟް

މެމްބަރ

ރިފްޝާން އަހުމަދު ސައީދު

މެމްބަރ