ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންމުޙައްމަދު އަޔާޟް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު އަޝްރާފް

ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް

އަބްދުﷲ ސަޢީދު

ކައުންސިލަރ

2014 - 2017 ލޯކަލް ކައުންސިލް ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން

މުޙައްމަދު ޝިރާން

ރައީސް

އަޙުމަދު މަހުދީ

ނައިބް ރައީސް

ޙުސައިން ފިރުޝާން

މެމްބަރ

ޙުސައިން ފަޔާޟް

މެމްބަރ

ރިފްޝާން އަހުމަދު ސައީދު

މެމްބަރ