ޓެންޑަރ ކޮމެޓީމުއުޠަސިމް އަޙްމަދު ސަޢީދު

ޗެއަރ ޕަރސަން
ޑިރެކްޓަރ
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ޙުސައިން ފަޔާޟް

މެމްބަރ
ކައުންސިލަރ
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް

މަމްދޫޙް ނަޢީމު

މެމްބަރ
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

އުސާމަތު މުޙައްމަދު

މެމްބަރ
އ.މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

އަޙްމަދު ވަޖުދީ

މެމްބަރ
ހެލްތް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ

އަހުމަދު ޝިހާމު

މެމްބަރ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް

މިވަގުތު ހުސް މަގާމެއް

މެމްބަރ
--

ޓެންޑަރ ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތައް