ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް

ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 109 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

Posted on: October 27, 2016

ޖަލްސާ ބާއްވާތަން: ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚް: 27 އޮކްޓޯބަރ 2016  (ބުރާސްފަތި ދުވަސް)

ގަޑި: 10:00

ޖަލްސާގެ ވަޤުތު:  2 ގަޑިއިރު

 

އެޖެންޑާ

 

 

# ތަފްސީލް ބަހުސްގެ ވަގުތު އެޖެންޑާ ހުށަހެޅި ފަރާތް
01 ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 107 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 30 މިނެޓް ރިޔާސަތުން
02 ޓްރަސްޓް ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ފަންޑުން ލުއި ލޯން ސްކީމެއް ތައާރަފް ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 30 މިނެޓް ކައުންސިލަރ ހުސައިން ފަޔާޟް
03 ޓެންޑަރ ކޮމެޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 30 މިނެޓް ރިޔާސަތުން
04 މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 431-VR/417/2016/9 (17 އޮކްޓޯބަރ 2016) ސިޓީއާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 30 މިނެޓް ރިޔާސަތުން