ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް

ހިޑްސް ޖަމިއްޔާއިން ފޮނުވާފައިވާ އެމް އޯ ޔޫ އާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން.

Posted on: February 5, 2017

# ނަން މަޤާމް ވޯޓް ދެއްވިގޮތް ސޮއި
ފެންނަ ނުފެންނަ ވަކިގޮތަކަށް
01 އަޙްމަދު މަޙްދީ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް  
02 ޙުސައިން ފިރުޝާން ކައުންސިލަރ  
03 ރިފްޝާން އަޙްމަދު ސަޢީދު ކައުންސިލަރ  

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް، މެންބަރުން ވޯޓް ދީފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 24 ނޮވެންބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވުނު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 112 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

24 ނޮވެންބަރު 2016

މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތުގެ ޚުލާސާ:

05 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
04 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
03 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
03 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
02 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވޯޓްގެ ޢަދަދު: