ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް

ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 111 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

Posted on: February 5, 2017

ޖަލްސާ ބާއްވާތަން: ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚް: 09 ނޮވެމްބަރު 2016  (ބުދަ ދުވަސް)

ގަޑި: 10:00

ޖަލްސާގެ ވަޤުތު:  2 ގަޑިއިރު

 

އެޖެންޑާ

 

 

# ތަފްސީލް ބަހުސްގެ ވަގުތު އެޖެންޑާ ހުށަހެޅި ފަރާތް
01 ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 110،109 މި ދެ އާއްމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 20 މިނެޓް ރިޔާސަތުން
02 ލުއި ލޯން ސްކީމް ދޫކުރާނެ އުސޫލާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 20 މިނެޓް ރިޔާސަތުން
03 ޓްރަސްޓް ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ފަންޑުން ލުއި ލޯން ސްކީމަށް އިންވެސްޓްކުރާނެ ފައިސާގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 20 މިނެޓް ރިޔާސަތުން
04 ވާރެގެ ކެފޭ ގެ އުތުރުން އޮތް ބިމުން ސްވެނިޔާ ޝޮޕާއި ގުދަން ތަކަށް ބިން ކަނޑައަޅައި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއަށް އިތުރު ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން. 20 މިނެޓް ރިޔާސަތުން
05 ވާރެގެ ކެފޭގެ އެއްބަސްވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 20 މިނެޓް ރިޔާސަތުން
06 ވާއްޓޭ އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ފުނުވާފައިވާ ނަންބަރު VI/2016/35 (19 ސެޕްޓެމްބަރ 2016) ސިޓީއާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 20 މިނެޓް ރިޔާސަތުން