ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް

ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 110 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

Posted on: February 5, 2017

ޖަލްސާ ބާއްވާތަން: ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚް: 02 ނޮވެމްބަރު 2016  (ބުދަ ދުވަސް)

ގަޑި: 10:00

ޖަލްސާގެ ވަޤުތު:  1 ގަޑިއިރު

 

އެޖެންޑާ

 

 

# ތަފްސީލް ބަހުސްގެ ވަގުތު އެޖެންޑާ ހުށަހެޅި ފަރާތް
01 ވާރެގެ ކެފޭ ގެ އުތުރުން އޮތް ބިމުން ސްވެނިޔާ ޝޮޕާއި ގުދަން ތަކަށް ބިން ކަނޑައަޅައި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއަށް އިތުރު ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން. 30 މިނެޓް ރިޔާސަތުން
02 ވާއްޓޭ އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ފުނުވާފައިވާ ނަންބަރު VI/2016/35 (19 ސެޕްޓެމްބަރ 2016) ސިޓީއާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 30 މިނެޓް ރިޔާސަތުން