ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް

އިންޓާނަލް މެމޯ ނަންބަރ 417-ޒެޑްވީ/2016/16 އާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

Posted on: September 28, 2016

# ނަން މަޤާމް ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ފެންނަ ނުފެންނަ ވަކިގޮތަކަށް
1 ޙުސައިން ފަޔާޟް ކައުންސިލަރ
2 ރިފްޝާން އަޙްމަދު ސަޢީދު ކައުންސިލަރ

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް، މެންބަރުން ވޯޓް ދީފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 28 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވުނު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 106 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

28 ސެޕްޓެންބަރު 2016

މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތުގެ ޚުލާސާ:

05 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
03 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
02 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
02 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
02 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވޯޓްގެ ޢަދަދު: