ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްއަށް ތެޔޮދޭގޮތަށް ކުރުވި މަސައްކަތަށް ފައިސާދޭގޮތަށް ބަދަލުކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން

Posted on: September 12, 2016

# ނަން މަޤާމް ވޯޓް ދެއްވިގޮތް
ފެންނަ ނުފެންނަ ވަކިގޮތަކަށް
01 އަޙްމަދު މަހުދީ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް
02 ޙުސައިން ފަޔާޟް ކައުންސިލަރ
03 ޙުސައިން ފިރުޝާން ކައުންސިލަރ
04 ރިފްޝާން އަޙްމަދު ސަޢީދު ކައުންސިލަރ

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް، މެންބަރުން ވޯޓް ދީފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 12 އޮކްޓޫބަރު 2016 ވަނަ ދުވަހު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވުނު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 107 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

12 އޮކްޓޫބަރު 2016

މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތުގެ ޚުލާސާ:

05 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
05 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވޯޓްގެ ޢަދަދު: