ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް

ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 07 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

Posted on: July 31, 2017

ޖަލްސާ ބާއްވާތަން: ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚް: 02 އޮގަސްޓް 2017 (ބުދަ)

ގަޑި: 11:00

ޖަލްސާގެ ވަޤުތު:  01 ގަޑިއިރު 30 މިނެޓް

 

އެޖެންޑާ

# ތަފްސީލް ބަހުސްގެ ވަގުތު އެޖެންޑާ ހުށަހެޅި ފަރާތް
01 މަގުމަތި ކޮނުމުގެ އުސޫލާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. 20 މިނެޓް ރިޔާސަތުން
02 ކޮނޮއްޓާއިން ކުނި ގެނައުމުގެ އެއްބަސްވުމާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 20 މިނެޓް ރިޔާސަތުން
03 ދެވަނަދައުރުގެ ކައުންސިލުން ކޮނޮއްޓާއިން ކުނިގެނެސް ހޯނޑެއްދޫގައި ނައްތާލުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮނޮއްޓާއިން ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ޖުރިމަނާ ފައިސާ އާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 30 މިނެޓް ރިޔާސަތުން
04 ކުނިކޮށި އިތުރު ސަރަޙައްދަކަށް ރީލޮކޭޓް ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 20 މިނެޓް ރިޔާސަތުން