ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް

ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 08 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

Posted on: August 7, 2017

ޖަލްސާ ބާއްވާތަން: ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚް: 09 އޮގަސްޓް 2017 (ބުދަ)

ގަޑި: 11:00

ޖަލްސާގެ ވަޤުތު:  01 ގަޑިއިރު 30 މިނެޓް

 

އެޖެންޑާ

 

# ތަފްސީލް ބަހުސްގެ ވަގުތު އެޖެންޑާ ހުށަހެޅި   ފަރާތް
01 ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ރައްޔިތު ބައްދަލްވުން 18 އޯގަސްޓް 2017 ވަނަދުވަހު ބޭއްވުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 20 މިނެޓް ރިޔާސަތުން
02 ޖެޓީ އިން ފެނާއި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ 18000.00ރ ހަމަޖައްސާނޭގޮތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 20 މިނެޓް ރިޔާސަތުން
03 ގޯތިތަކަށް ބޮޑުބައި އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީ ތަކާއިމެދު އަމަލުކުރާނޭ ގޮތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 30 މިނެޓް ރިޔާސަތުން
04 ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް ކައުންސިލަށް ފަޅުރަށެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގައި ދެންނެވުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި އެއީ ކޮން ފަޅުރަށެއްކަން ނިންމުން. 20 މިނެޓް ރިޔާސަތުން