ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް

ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

Posted on: August 22, 2017

ޖަލްސާ ބާއްވާތަން: ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚް: 24 އޯގަސްޓް 2017 (ބުރާސްފަތި)

ގަޑި: 11:00

ޖަލްސާގެ ވަޤުތު:  01 ގަޑިއިރު 20 މިނެޓް

އެޖެންޑާ

# ތަފްސީލް ބަހުސްގެ ވަގުތު އެޖެންޑާ ހުށަހެޅި ފަރާތް
01 ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ރައްޔިތު ބައްދަލްވުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. 20 މިނެޓް ރިޔާސަތުން
02 ކައުންސިލްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ޕްލޭން ފާސްކުރުން. 30 މިނެޓް ރިޔާސަތުން
03 ކައުންސިލުން 2018 ވަނައަހަރަށް ދައުލަތުން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ގްރާޓް ތަފްސީލު ފާސްކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 30 މިނެޓް ރިޔާސަތުން